صندلی آموزشی

 

استیل هامون در طراحی صندلی آموزشی , بر آن بوده است که با خلق محیطی کارا و الهام بخش کمکی برای مدارس و دانشگاه ها و آموزشگاهها برای پوشش بخشی از نیازهای اساتید و دانش آموزان باشد